วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2556
สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2560 


กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัคร และสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน   ....... อัตรา ในคุณวุฒิ และสาขาวิชาต่าง ๆ ตามบัญชีตำแหน่งที่เปิดสอบฯ ปี ๕๖ ซึ่งแบ่งออกเป็นสายงานต่าง ๆ ดังนี้
๑.     ประเภทสายงานสัสดี                                            จำนวน                        ....      อัตรา
๒.   ประเภทสายงานการเงิน                                          จำนวน                        ....      อัตรา
๓.    ประเภทสายงานการสารวัตรทหาร                        จำนวน                        ....      อัตรา
๔.    ประเภทสายงานทั่วไป                                           จำนวน                        ....       อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นข้าราชการนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ต้องมีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก ครบ ๖ ปี       ก่อนวันสอบคัดเลือก ( ๒๔ มี.ค. ๕๖ ) ไม่นับรวมเวลาระหว่างรับราชการเป็นพลอาสาสมัคร
๒. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชา เห็นว่าเหมาะสมที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๓. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถบรรจุในตำแหน่งที่ตรงกับคุณวุฒิ ตามที่ กพ.ทบ.กำหนด
๔. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗
๕. เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง
๖. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๗. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
๘. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ

หลักประกอบการรับสมัคร
๑. ใบสมัครสอบฯ
๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ( ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ) ไม่สวมแว่นตา
๓. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา
๔. สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
๕. สำเนาคำสั่งเลื่อนยศครั้งสุดท้าย
๖.  สำเนาใบปริญญาบัตร หากเป็นใบรับรอง จะต้องมีข้อความว่า “สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว” หรือเป็นปริญญาบัตร จากต่างประเทศต้องมีคำแปลด้วย
๗. สำเนาผลการศึกษา ( ทรานสคริปท์ ) ฉบับภาษาไทย ( จะต้องมีหลักฐานทุกคน )
๘. สำเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาจาก ยศ.ทบ. หรือ ผบ.หน่วยระดับ ผบ.พล หรือ เทียบเท่าขึ้นไป และหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ. ในทุกระดับการศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี หรือหลักฐานให้ผ่อนผันการปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือ หนังสือรอบรองการศึกษาของ ยศ.ทบ. กรณีมีคุณวุฒิปริญญาก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ
๙. ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ทหารประจำการ ( ไม่เกิน ๓ เดือน )
๑๐. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาระดับ ผบ.พัน. ขึ้นไป
รายละเอียดในการรับสมัครและผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติ
๑.  ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์เลือกกลุ่มสาขาวิชาในแต่ละประเภทเพื่อบรรจุได้เพียง ๑ กลุ่มสายงานโดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่กำหนด ในสาขาวิชาท้ายตำแหน่งที่เปิดสอบฯ ปี ๕๖ แต่ละประเภท และกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องลงในใบสมัครสอบฯ โดยเฉพาะคุณวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาที่ยึดถือระเบียนแสดงผลการศึกาเป็นรายวิชาเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือคุณวุฒิใกล้เคียง ยศ.ทบ. จะตัดสิทธิ์ในการสอบหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาให้ประสานกองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก ( โทร ๙๗๕๖๘,๐-๒๒๙๗-๙๕๓๗,๐-๒๒๙๗-๗๕๖๘ )
๒. ให้นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาฯตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองให้ตรงกับตำแหน่งที่ประกาศสอบทุกตำแหน่ง และเมื่อได้สมัครสอบคัดเลือก บรรจุในตำแหน่งใด ๆ ตรงตามคุณวุฒิของตนเองแล้วให้ได้รับสิทธิ์ เฉพาะกลุ่มตำแหน่งนั้น ๆ ในกรณีสมัครสอบบรรจุ ในตำแหน่ง ที่ ทบ. กำหนดคุณวุฒิชัดเจน และ กำหนดให้มีรายวิชาตรงตามตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ให้นำใบรับรองผลการศึกษา และหนังสือรับรองจากสถานศึกษาระบุว่ามีรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ประกอบการสมัครพร้อมกัน หากมีเอกสารเพียงอย่างเดียวให้ถือว่าหลักฐานไม่ครบถ้วน ทั้งนั้นสำหรับการนำใบรับรองผลการศึกษาแสดงคุณวุฒิฉบับใดมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการสอบคัดเลือกฯ ทบ.จะยึดถือคุณวุฒิตามผลการศึกษาฉบับแรกเพียงฉบับเดียว
๓. ในการรับสมัครสอบคัดเลือก ยศ.ทบ.จะตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของนายทหารประทวนทุกรายก่อนว่าคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงตามที่ ทบ.ประกาศสอบหรือไม่ คุณวุฒิใด ที่ไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ ทบ.กำหนด หากพิจารณาว่าเป็นคุณวุฒิตรง ต้องมีหลักฐานแสดงว่า คุณวุฒินั้นเป็นทางเดียวกับที่ ทบ.ประกาศสอบ โดยการรับรองจาก สำนักงาน ก.พ. เท่านั้น เมื่อนายทหารประทวนรายใดมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศสอบ ให้ตัดสิทธิ์นายทหรประทวนผู้นั้นออกจากการสอบคัดเลือกฯ
๔. ประกาศรายชื่อนายทหารประทวน ผู้มีสิทธิ์เข้าทำการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายฃื่อให้ชัดเจนว่าตำแหน่งที่เปิดสอบแต่ละกลุ่มตำแหน่ง จะมีนายทหารประทวนที่สมัครสอบนายใดบ้างมีสิทธ์สอบคัดเลือกเลื่อนฐานะบรรจุในกลุ่มตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้นายทหารประทวนทุกรายได้ตรวจสอบทักท้วง ภายใน ๕ วันทำการ หลังจากประกาศรายชื่อและรับทราบโดยทั่วกันก่อนเข้าทำการสอบคัดเลือกฯ
๕. เพื่อให้การตรวจสอบหลักฐานชั้นต้น ( ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๔๓๖/๒๕๓๗ ลง ๒๗ ก.ค. ๓๗ ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เพื่อสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในสังกัด ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยต้นสังกัด ตรวจสอบหลักฐานและกรอกรายละเอียดของผู้สมัครฯ ลงในตารางบัญชีรายชื่อผู้สมัครฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งหลักฐานพร้อมใบสมัครสอบฯ ตามสายการบังคับบัญชาถึงระดับ นขต.ทบ. แล้วให้ นขต.ทบ. รวบรวมรายชื่อส่ง ยศ.ทบ. ( กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร ) โดยปฏิบัติตามคำชี้แจงฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อดำเนินการต่อไป หากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือข้อความอันเป็นเท็จให้หน่วยพิจารณาลงทัณฑ์ความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา
๖.  ยศ.ทบ.จะพิจารณา ให้สอบเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น
๗. การเลือกตำแหน่งในการสมัครขอให้ผู้สมัคร ระบุหมายเลขประจำตำแหน่งที่จะสมัครฯ โดยตรวจสอลคำชี้แจงท้ายอัตรา ที่เปิดสอบว่ามีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด ผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง หรือมีคุณวุฒิใกล้เคียง ยศ.ทบ.จะตัดสิทธิ์ในการสอบ ตามระเบียบ/คำสั่ง ที่ ทบ.กำหนดอย่างเคร่งครัด

                                                     วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก
       ๑.  ประเภทสายงานสัสดี
           ๑.๑ วิชาเฉพาะในสายงานสัสดี                                               ๒๐๐                คะแนน
           ๑.๒ วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี                              ๒๐๐                คะแนน
       ๒.  ประเภทสายงานการเงิน
            ๒.๑  วิชาเฉพาะในสายงานการเงิน                                        ๒๐๐                คะแนน
            ๒.๒  วิชาพื้นฐานทางการเงินและการบัญชี                           ๒๐๐                คะแนน
        ๓.  ประเภทสายงานการสารวัตรทหาร
            ๓.๑  กฎหมายที่มีโทษทางอาญา                                            ๑๐๐                 คะแนน
            ๓.๒. กฎหมายวิธีพิจารณาความ                                            ๑๐๐                 คะแนน
            ๓.๓  กฎหมายทหาร                                                               ๕๐                  คะแนน
            ๓.๔  แบบธรรมเนียมทหาร                                                    ๕๐                  คะแนน
            ๓.๕  สืบสวนสอบสวน                                                          ๑๐๐                 คะแนน
๔. วิชาพื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย ( สอบเหมือนกันทุกสายงาน )
            ๔.๑  วิชาภาษาไทย                                                                ๑๐๐                 คะแนน
            ๔.๒  วิชาภาษาอังกฤษ                                                          ๑๐๐                 คะแนน
            ๔.๓  วิชาการศาสนาและศีลธรรม                                          ๑๐๐                 คะแนน
            ๔.๔  ความรู้รอบตัว                                                               ๑๐๐                 คะแนน
๕.  ทดสอบร่าง ( เกณฑ์ผ่านตามที่ ทบ. กำหนด )                              ๒๐๐                คะแนน
๖.  รายละเอียด กำหนดการสอบดังนี้
            ๖.๑  เปิดรับสมัคร ๒๙ ม.ค. ๕๖ โดยให้ นขต.ทบ. รวบรวมใบสมัครสอบฯ และหลักฐานส่งถึง ยศ.ทบ. ภายใน ๑๕ ก.พ. ๕๖ โดยสรุปลงในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบฯ ตามสิ่งทีส่งมาด้วย พร้อมส่งแผ่นบันทึกข้อมูล ( แผ่นซีดี ) ใช้โปรแกรม EXCELL บันทึกรายชื่อ และ ข้อมูลผู้สมัคร โดยให้ปฏิบัติตามคำชี้แจงฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งให้บรรจุหลักฐานการสมัครสอบของกำลังพลของหน่วยลงในซองสีน้ำตาล จำนวน ๑ นาย ต่อ ๑ ซอง เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร
            ๖.๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และรับบัตรประจำตัวสอบ กระทำก่อน ๘ มี.ค. ๕๖ โดยก่อนหน้าวันประกาศฯ จะลงประกาศใน WWW.ATC-RTA.COM ผู้สมัครรายใดไม่มีปัญหาในด้านการส่งหลักฐานและคุณวุฒิ จะแจ้งให้ผู้แทน นขต.ทบ. มารับบัตรประจำตัวสอบ ณ ยศ.ทบ. เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้สมัครให้ถึงหน่วยต้นสังกัดผู้สมัครที่มีปัญหาทั้งหลักฐานไม่ครบ ถูกตัดสิทธิ์ตำแหน่ง รวมทั้งถูกตัดสิทธิ์การสอบสามารถทักท้วงได้ภายใน ๕ วัน หลังจากนั้นถือว่าผลการพิจารณาได้ข้อยุติ
            ๖.๓  สอบคัดเลือกภาควิชาการ ใน ๒๔ มี.ค. ๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( บางเขน )
            ๖.๔  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ ใน ๑๐ เม.ย. ๕๖
            ๖.๕  สอบสัมภาษณ์ ทดสอบร่างกายใน ๑๒ เม.ย. ๕๖
            ๖.๖  ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายใน ๒๖ เม.ย. ๕๖
            ๖.๗  เลือกตำแหน่งบรรจุใน ๒๙ เม.ย. ๕๖

ขอบคุณที่มา  กรมยุทธศึกษาทหารบก  http://www.radd-atc.com/aticle2.html
            

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น