วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบสัสดี ยศ.ทบ.


ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบสัสดี ยศ.ทบ.

การสอบเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร คุณวุฒิปริญาฯ ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ( ยศ.ทบ.) ขอบเขตและเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ได้แก่

๑. วิชาสายงานสัสดี
         ๑.๑ วิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ขอบเขต พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร ฯ ทุกฉบับ
         ๑.๒ ให้ใช้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี คำสั่ง ๑๑๗๓/๒๙
         ๑.๓ คำสั่งกองทัพบกที่ ๒๙ ว่าด้วยการดำเนินการตรวจเลือกฯ
         ๑.๔ บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบอันเกี่ยวกับ พ...รับราชการทหาร พ.. ๒๔๙๗
         ๑.๕ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.. ๒๕๑๕
          ๑.๖ ประกาศของคณะปฏิวัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ พ...รับราชการทหารฯ

๒. วิชาความรู้ทั่วไป  วิชาละ ๑๐๐ คะแนน รวม ๔๐๐ คะแนน
         ๒.๑.วิชาภาษาไทย พื้นฐานความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         ๒.๒.วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        ๓.๓.ศาสนาศีลธรรม ที่กำหนดในหลักสูตร นายสิบชั้นอาวุโส ของ ทบ.
        ๔.๔.ความรู้รอบตัว ขอบเขตสถาณการปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ชาติไทย

๓. ทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกาย   ๒๐๐ คะแนน


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น