วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

                          แนวทางรับราชการของนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบกนั้น มิได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเหมือนกับแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกองทัพบกมีความห่วงใย และได้พยายามสนับสนุนให้พวกท่านทั้งหลายได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยกองทัพบกได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง เพื่อเป็นการพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ ตลอดจนลดภาระของกำลังพลในการเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ตั้งหรือมีโอกาสศึกษาให้ใกล้เคียงกับหน่วยที่ตั้งมากที่สุด พร้อมทั้งจ่ายค่าบำรุงการศึกษาน้อยลงซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ ดำเนินการปรับแก้รายละเอียดของคุณวุฒิที่ระบุท้ายอัตราของหน่วยต่าง ๆ เพื่อบรรจุคุณวุฒิของหลักสูตรดังกล่าวให้ใช้ในการสอบเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีของกองทัพบก ทั้งนี้ กองทัพบกมีนโยบายให้ข้าราชการศึกษาเพิ่มเติมสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ หากนายทหารประทวนท่านใดยังไม่ได้กำหนดแนวทางศึกษาเพิ่มเติมและต้องการคำแนะนำเพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสในการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สามารถขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์การศึกษาของกองทัพบก ทั้ง ๑๖ แห่ง ทั้งประเทศ
                          ห้วงของการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๖ ของกองทัพบก ใกล้เข้ามาอีกวาระหนึ่ง กรมยุทธศึกษาทหารบกได้มีหนังสือแจ้งเตือนหน่วยต่าง ๆ จนถึงหน่วยระดับกองพันเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐานสมัครสอบของนายทหารประทวนที่มีความประสงค์ต้องการสอบคัดเลือกประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งกรมยุทธศึกษาทหารบกมีความห่วงใยถึงนายทหารประทวนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นปีแรก กล่าวคือ รับราชการเป็นนายทหารประทวนมาระยะเวลา ๖ ปี ก่อนถึงวันทำการสอบคัดเลือกฯ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ยึดถือการปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๔๓๖/๒๕๓๗ ลง ๒๗ ก.. ๓๗ เรื่อง การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยกำหนดให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานต่อหน่วยต้นสังกัดเท่านั้น จากนั้นให้หน่วยต้นสังกัดรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน แล้วส่งหลักฐานพร้อมใบสมัครตามสายการบังคับบัญชาถึงระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเพื่อส่งให้ ยศ.ทบ.ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งหลักฐานสำคัญประกอบด้วย
          - ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ
          - รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
         - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา
         - สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกและสำเนาคำสั่งเลื่อนยศครั้งสุดท้าย
         - สำเนาใบปริญญาบัตร หากเป็นใบรับรองจะต้องมีข้อความว่าสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วหรือเป็นปริญญาบัตร จากต่างประเทศต้องมีคำแปลไว้ด้วย
        - สำเนาผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)ฉบับภาษาไทย (จะต้องมีหลักฐานทุกคน) สำเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา และหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ.ทุกระดับการศึกษาจนถึงระดัปริญญาตรี
        -ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ทหารประจำการ(ฉบับจริง ไม่เกิน ๓ เดือน)
        - หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บังคับกองพันขึ้นไป (ฉบับจริง)
                        สำหรับคุณวุฒิการศึกษา และกลุ่มสายงานที่เลือกสอบคัดเลือกฯ ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์เลือกกลุ่มสายงานในแตล่ ะประเภทเพื่อบรรจุเป็น นายทหารสัญญาบัตรได้เพียง ๑ กลุ่มสายงาน โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่กำหนดในท้ายตำแหน่งที่เปิดสอบฯ ประจำปี ๒๕๕๖ แต่ละประเภทสายงานและกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องลงในใบสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยเฉพาะคุณวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาให้ยึดถือในใบระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือคุณวุฒิใกล้เคียงจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ในการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของนายทหารประทวนทุกรายอีกครั้งว่าถูกต้องตรงตามที่กองทัพบกประกาศสอบหรือไม่ คุณวุฒิใดที่ไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับที่กองทัพบกกำหนด หากผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ พิจารณาว่าเป็นคุณวุฒิตรง ต้องมีหลักฐานที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนรับรองไว้ ซึ่งผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์    สำนักงานข้าราชการพลเรือน      http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/  และกองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก   http://agdept.rta.mi.th/kcv/
                   ประการต่อไป ขอกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ เกี่ยวกับการคิดเวลารับราชการ เนื่องจากมีนายทหารประทวนบางนายเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงขอทำความเข้าใจว่าเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ หรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก ซึ่งวันที่เริ่มนับเวลารับราชการผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องรับเงินเดือนระดับ ป.๑ สำหรับการคิดเวลารับราชการเพื่อสิทธิประโยชน์การคิดบำเหน็จ บำนาญ นั้นเป็นคนละหลักเกณฑ์กัน ความห่วงใยอีกประการหนึ่งต่อนายทหารประทวนที่สำเร็จการศึกษาในต้นปี๒๕๕๖ มีแนวโน้มว่าจะได้รับหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบกไม่ทันต่อการยื่นเป็นหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกฯเนื่องจากการดำเนินการจะต้องเสนอเรื่องตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกรมยุทธศึกษาทหารบก ทั้งนี้กรมยุทธศึกษาทหารบกพร้อมให้ความช่วยเหลือนายทหารประทวนที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยขอให้ติดต่อเป็นรายบุคคลได้โดยตรงได้ที่แผนกการศึกษาในประเทศ ยศ.ทบ.การกำหนดจำนวนอัตรา และคุณวุฒิการศึกษาที่เปิดสอบคัดเลือกฯ ในแต่ละปี นั้น กองทัพบกโดยกรมยุทธศึกษาทหารบก จะดำเนินการสำรวจข้อมูลของนายทหารประทวนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากหน่วยต่าง ๆ ทั่วกองทัพบกแล้วส่งให้กรมกำลังพลทหารบก ในขณะเดียวกันหน่วยต่าง ๆ จะเสนอความต้องการบรรจุนายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่งที่ว่างการบรรจุของหน่วยไปที่กรมกำลังพลทหารบก หลังจากนั้นกรมกำลังพลทหารบกจะทำข้อพิจารณาโดยยึดถือนโยบายจัดหากำลังพล และงบประมาณในการบรรจุนายทหารสัญญาบัตร เพื่อขออนุมัติจำนวนอัตรา คุณวุฒิการศึกษา เพศข้อจำกัดอื่น ๆ ตามความต้องการและประโยชน์ของกองทัพบก เมื่อกองทัพบกอนุมัติแล้วกรมกำลังพลทหารบกจะแจ้งเรื่องให้กรมยุทธศึกษาทหารบกดำเนินการต่อไป ทั้งนี้กำหนดจำนวนอัตราที่จะเปิดสอบคัดเลือกฯ ประจำปี ๕๖ อยู่ในระหว่างที่กรมกำลังพลทหารบกขออนุมัติจากกองทัพบกคาดว่ากรมยุทธศึกษาทหารบกจะได้รับเรื่องจากกรมกำลังพลทหารบกประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงนายทหารประทวนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ในเรื่องของระยะเวลาส่งเอกสารการสมัครจะน้อยลง กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงขอให้เตรียมความพร้อมของเอกสารดังกล่าวไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบก หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันขึ้ไปและรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) เพื่อบรรเทาปัญหาส่งเอกสารไม่ทันเวลาการเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกฯ นายทหารประทวนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องทราบก่อนว่าตนเองมีคุณวุฒิปริญญาตรีอะไร สาขาไหนจึงจะสามารถเตรียมตัวทบทวนวิชาการ โดยจะกล่าวถึงกรอบการทบทวนวิชาการตามกลุ่มสายงาน ดังนี้

วิชาความรู้ทั่วไป  วิชาละ ๑๐๐ คะแนน รวม ๔๐๐ คะแนน
       ๑. วิชาภาษาไทย พื้นฐานความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       ๒. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       ๓. ศาสนาศีลธรรม ที่กำหนดในหลักสูตร นายสิบชั้นอาวุโส ของ ทบ.
       ๔. ความรู้รอบตัว ขอบเขตสถาณการปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ชาติไทย สอบเฉพาะสายงาน     ( ๔๐๐ คะแนน )

กลุ่มสายงานทั่วไป
            ทบทวนวิชาทหาร ขอบเขตยึดถือตามหนังสือที่ใช้อบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๓ ที่จัดทำโดยกรมยุทธศึกษาทหารบก หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าหนังสือเล่มพราง ซึ่งมีจำหน่ายที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ในราคาเล่มละ ๔๐๐ บาท

กลุ่มสายงานสัสดี
             ทบทวนวิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ขอบเขต พ...รับราชการทหาร พ.. ๒๔๙๗ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ...รับราชการทหารฯ ทุกฉบับ, คำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.. ๒๘ เรื่อง ให้ใช้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี พ.. ๒๕๒๙, คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลง ๒๔ ม.. ๑๗ เรื่อง การดำเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ,บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบอันเกี่ยวกับ พ...รับราชการทหาร พ.. ๒๔๙๗ ,  ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.. ๒๕๑๕, ประกาศของคณะปฏิวัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ พ...รับราชการทหารฯพ.. ๒๔๙๗

กลุ่มสายงานการทหารสารวัตร
                 ทบทวนวิชากฎหมายที่มีโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายอาญาทหาร, วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ พรบ.ธรรมนูญศาลทหาร, วิชากฎหมายทหาร ตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารวินัยทหาร กฎอัยการศึก การจัด กห., วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยทหารสารวัตรและการจัดการทางคดี, วิชาการสืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน คดีอาญา และการสืบสวน ข้อเท็จจริง

กลุ่มสายงานการเงิน 
              ทบทวนวิชาทหารการเงินขอบเขต ประมวลวินัยทหาร ภาคที่ ๒ บทที่ ๑. พ...การจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน,  พ...เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ...เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยใน ทบ.ตามผังบัญชีมาตรฐาน Version 27.4 และ Version 28และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            ดังนั้น ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกท่านควรวางแผนการทบทวนวิชาการ โดยใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับท่านที่มีการเตรียมตัวถึงพร้อมสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านโชคดีด้วยความเพียรแห่งตัวท่าน ทั้งนี้ กรมยุทธศึกษาทหารบกขอยืนยันว่าการดำเนินการสอบคัดเลือกฯทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเอง และหากพบว่ามีผู้หลอกเรียกเก็บเงิน รวมทั้งผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าดำเนินการช่วยเหลือฝากบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนนโยบายกองทัพบก และทำให้กองทัพบกเสื่อมเสียชื่อเสียงโปรดแจ้ง กรมยุทธศึกษาทหารบกเพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับการสอบคัดเลือกฯ ประจำปี ๒๕๕๖
กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้วางแผนกำหนดการสอบคัดเลือกฯ ไว้ดังนี้

- เดือนมกราคม ๕๖ จัดส่งประกาศ และคำแนะนำการสอบคัดเลือกฯ และรับสมัครสอบคัดเลือกฯ 
- เดือนกุมภาพันธ์ ๕๖  ตรวจหลักฐานใบสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก
- เดือนมีนาคม ๕๖ สอบภาควิชาการ  (  ๒๔ มี.ค. ๕๖ ) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์( บางเขน )
- เดือนเมษายน ๕๖ ประกาศผลสอบภาควิชาการ สอบสัมภาษณ์ ทดสอบร่างกาย และประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย และเลือกตำแหน่งบรรจุ
(ขอขอบคุณ  ที่มา: กรมยุทธศึกษาทหารบก)  http://www.radd-atc.com/aticle2.html
 เนื้อหาบางส่วนถูกปรับปรุงขึ้นเพื่อความทันสมัย ผู้เผยแพร่ไม่มีเจตนาที่จะบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการแต่อย่างใด2 ความคิดเห็น:

ทำไมไม่มีประกาศ ในหน่วย พล.ร.9 เลยครับว่ามีสอบ ป.ตรี

หนังสือไปที่หน่วย อาจช้าสักหน่อยครับ แต่ตอนนี้มีการประกาศ รับสมัครสอบแล้ว ติดตามได้ที่
http://radd-atc.com/aticle2.html

แสดงความคิดเห็น