"ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ได้มากกว่าผู้มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ"

ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะคณาจารย์โรงเรียนต่างๆณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๒๓

เมื่อเห็นแล้วว่าเป้าหมายยังไกลเกินเือื้อม เราไม่ควรปรับเปลี่ยนเป้าหมาย แต่จงปรับเปลี่ยนวิธีทำ

เว็บไซต์ นี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้คำแนะนำ ในการเตรียมตัวสอบ เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก คุณวุฒิปริญญาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยทำให้่ท่านประสบความสำเร็จสมความปรารถนา .

หัวใจที่ยิ่งใหญ่มักจะมีเป้าหมาย แต่ หัวใจธรรมดามักจะมีแต่ความปรารถนา

เว็บไซต์ นี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้คำแนะนำ ในการเตรียมตัวสอบ เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก คุณวุฒิปริญญาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยทำให้่ท่านประสบความสำเร็จสมความปรารถนา

"สิ่งที่คนเราทำผิดพลาดสองอย่าง คือ ไม่เดินต่อไปจนสุดทาง กับ ไม่เดินออกไปค้นหามันเลย"

เว็บไซต์ นี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้คำแนะนำ ในการเตรียมตัวสอบ เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก คุณวุฒิปริญญาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยทำให้่ท่านประสบความสำเร็จสมความปรารถนา

"เพราะแสวงหา มิใช่ เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่ เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย อย่างนี้แล้ว ลิขิตฟ้า หรือ จะสู้มานะตน"

เว็บไซต์ นี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้คำแนะนำ ในการเตรียมตัวสอบ เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก คุณวุฒิปริญญาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยทำให้่ท่านประสบความสำเร็จสมความปรารถนา

"ความสำเร็จจะเกิดกับเราหรือไม่ จะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับการเลือก และ การตัดสินใจของเรา"

เว็บไซต์ นี้จัดทำขึ้นเพื่อ ให้คำแนะนำ ในการเตรียมตัวสอบ เลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก คุณวุฒิปริญญาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยทำให้่ท่านประสบความสำเร็จสมความปรารถนา

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2556
สอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2560 


กองทัพบกมีความประสงค์จะรับสมัคร และสอบคัดเลือกบรรจุนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน   ....... อัตรา ในคุณวุฒิ และสาขาวิชาต่าง ๆ ตามบัญชีตำแหน่งที่เปิดสอบฯ ปี ๕๖ ซึ่งแบ่งออกเป็นสายงานต่าง ๆ ดังนี้
๑.     ประเภทสายงานสัสดี                                            จำนวน                        ....      อัตรา
๒.   ประเภทสายงานการเงิน                                          จำนวน                        ....      อัตรา
๓.    ประเภทสายงานการสารวัตรทหาร                        จำนวน                        ....      อัตรา
๔.    ประเภทสายงานทั่วไป                                           จำนวน                        ....       อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นข้าราชการนายทหารประทวน สังกัด ทบ. ต้องมีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก ครบ ๖ ปี       ก่อนวันสอบคัดเลือก ( ๒๔ มี.ค. ๕๖ ) ไม่นับรวมเวลาระหว่างรับราชการเป็นพลอาสาสมัคร
๒. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชา เห็นว่าเหมาะสมที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๓. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สามารถบรรจุในตำแหน่งที่ตรงกับคุณวุฒิ ตามที่ กพ.ทบ.กำหนด
๔. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗
๕. เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง
๖. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๗. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
๘. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ

หลักประกอบการรับสมัคร
๑. ใบสมัครสอบฯ
๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ( ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ) ไม่สวมแว่นตา
๓. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา
๔. สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก
๕. สำเนาคำสั่งเลื่อนยศครั้งสุดท้าย
๖.  สำเนาใบปริญญาบัตร หากเป็นใบรับรอง จะต้องมีข้อความว่า “สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว” หรือเป็นปริญญาบัตร จากต่างประเทศต้องมีคำแปลด้วย
๗. สำเนาผลการศึกษา ( ทรานสคริปท์ ) ฉบับภาษาไทย ( จะต้องมีหลักฐานทุกคน )
๘. สำเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษาจาก ยศ.ทบ. หรือ ผบ.หน่วยระดับ ผบ.พล หรือ เทียบเท่าขึ้นไป และหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ. ในทุกระดับการศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี หรือหลักฐานให้ผ่อนผันการปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือ หนังสือรอบรองการศึกษาของ ยศ.ทบ. กรณีมีคุณวุฒิปริญญาก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ
๙. ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ทหารประจำการ ( ไม่เกิน ๓ เดือน )
๑๐. หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาระดับ ผบ.พัน. ขึ้นไป
รายละเอียดในการรับสมัครและผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติ
๑.  ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์เลือกกลุ่มสาขาวิชาในแต่ละประเภทเพื่อบรรจุได้เพียง ๑ กลุ่มสายงานโดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่กำหนด ในสาขาวิชาท้ายตำแหน่งที่เปิดสอบฯ ปี ๕๖ แต่ละประเภท และกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องลงในใบสมัครสอบฯ โดยเฉพาะคุณวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาที่ยึดถือระเบียนแสดงผลการศึกาเป็นรายวิชาเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือคุณวุฒิใกล้เคียง ยศ.ทบ. จะตัดสิทธิ์ในการสอบหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาให้ประสานกองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก ( โทร ๙๗๕๖๘,๐-๒๒๙๗-๙๕๓๗,๐-๒๒๙๗-๗๕๖๘ )
๒. ให้นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาฯตรวจสอบคุณวุฒิของตนเองให้ตรงกับตำแหน่งที่ประกาศสอบทุกตำแหน่ง และเมื่อได้สมัครสอบคัดเลือก บรรจุในตำแหน่งใด ๆ ตรงตามคุณวุฒิของตนเองแล้วให้ได้รับสิทธิ์ เฉพาะกลุ่มตำแหน่งนั้น ๆ ในกรณีสมัครสอบบรรจุ ในตำแหน่ง ที่ ทบ. กำหนดคุณวุฒิชัดเจน และ กำหนดให้มีรายวิชาตรงตามตำแหน่งไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ให้นำใบรับรองผลการศึกษา และหนังสือรับรองจากสถานศึกษาระบุว่ามีรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ประกอบการสมัครพร้อมกัน หากมีเอกสารเพียงอย่างเดียวให้ถือว่าหลักฐานไม่ครบถ้วน ทั้งนั้นสำหรับการนำใบรับรองผลการศึกษาแสดงคุณวุฒิฉบับใดมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการสอบคัดเลือกฯ ทบ.จะยึดถือคุณวุฒิตามผลการศึกษาฉบับแรกเพียงฉบับเดียว
๓. ในการรับสมัครสอบคัดเลือก ยศ.ทบ.จะตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของนายทหารประทวนทุกรายก่อนว่าคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงตามที่ ทบ.ประกาศสอบหรือไม่ คุณวุฒิใด ที่ไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับที่ ทบ.กำหนด หากพิจารณาว่าเป็นคุณวุฒิตรง ต้องมีหลักฐานแสดงว่า คุณวุฒินั้นเป็นทางเดียวกับที่ ทบ.ประกาศสอบ โดยการรับรองจาก สำนักงาน ก.พ. เท่านั้น เมื่อนายทหารประทวนรายใดมีคุณวุฒิ และคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศสอบ ให้ตัดสิทธิ์นายทหรประทวนผู้นั้นออกจากการสอบคัดเลือกฯ
๔. ประกาศรายชื่อนายทหารประทวน ผู้มีสิทธิ์เข้าทำการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายฃื่อให้ชัดเจนว่าตำแหน่งที่เปิดสอบแต่ละกลุ่มตำแหน่ง จะมีนายทหารประทวนที่สมัครสอบนายใดบ้างมีสิทธ์สอบคัดเลือกเลื่อนฐานะบรรจุในกลุ่มตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้นายทหารประทวนทุกรายได้ตรวจสอบทักท้วง ภายใน ๕ วันทำการ หลังจากประกาศรายชื่อและรับทราบโดยทั่วกันก่อนเข้าทำการสอบคัดเลือกฯ
๕. เพื่อให้การตรวจสอบหลักฐานชั้นต้น ( ตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๔๓๖/๒๕๓๗ ลง ๒๗ ก.ค. ๓๗ ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เพื่อสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในสังกัด ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยต้นสังกัด ตรวจสอบหลักฐานและกรอกรายละเอียดของผู้สมัครฯ ลงในตารางบัญชีรายชื่อผู้สมัครฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งหลักฐานพร้อมใบสมัครสอบฯ ตามสายการบังคับบัญชาถึงระดับ นขต.ทบ. แล้วให้ นขต.ทบ. รวบรวมรายชื่อส่ง ยศ.ทบ. ( กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร ) โดยปฏิบัติตามคำชี้แจงฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อดำเนินการต่อไป หากพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสาร หรือข้อความอันเป็นเท็จให้หน่วยพิจารณาลงทัณฑ์ความผิดและดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา
๖.  ยศ.ทบ.จะพิจารณา ให้สอบเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น
๗. การเลือกตำแหน่งในการสมัครขอให้ผู้สมัคร ระบุหมายเลขประจำตำแหน่งที่จะสมัครฯ โดยตรวจสอลคำชี้แจงท้ายอัตรา ที่เปิดสอบว่ามีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด ผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรง หรือมีคุณวุฒิใกล้เคียง ยศ.ทบ.จะตัดสิทธิ์ในการสอบ ตามระเบียบ/คำสั่ง ที่ ทบ.กำหนดอย่างเคร่งครัด

                                                     วิชาที่ทำการสอบคัดเลือก
       ๑.  ประเภทสายงานสัสดี
           ๑.๑ วิชาเฉพาะในสายงานสัสดี                                               ๒๐๐                คะแนน
           ๑.๒ วิชาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี                              ๒๐๐                คะแนน
       ๒.  ประเภทสายงานการเงิน
            ๒.๑  วิชาเฉพาะในสายงานการเงิน                                        ๒๐๐                คะแนน
            ๒.๒  วิชาพื้นฐานทางการเงินและการบัญชี                           ๒๐๐                คะแนน
        ๓.  ประเภทสายงานการสารวัตรทหาร
            ๓.๑  กฎหมายที่มีโทษทางอาญา                                            ๑๐๐                 คะแนน
            ๓.๒. กฎหมายวิธีพิจารณาความ                                            ๑๐๐                 คะแนน
            ๓.๓  กฎหมายทหาร                                                               ๕๐                  คะแนน
            ๓.๔  แบบธรรมเนียมทหาร                                                    ๕๐                  คะแนน
            ๓.๕  สืบสวนสอบสวน                                                          ๑๐๐                 คะแนน
๔. วิชาพื้นฐานทั่วไป ประกอบด้วย ( สอบเหมือนกันทุกสายงาน )
            ๔.๑  วิชาภาษาไทย                                                                ๑๐๐                 คะแนน
            ๔.๒  วิชาภาษาอังกฤษ                                                          ๑๐๐                 คะแนน
            ๔.๓  วิชาการศาสนาและศีลธรรม                                          ๑๐๐                 คะแนน
            ๔.๔  ความรู้รอบตัว                                                               ๑๐๐                 คะแนน
๕.  ทดสอบร่าง ( เกณฑ์ผ่านตามที่ ทบ. กำหนด )                              ๒๐๐                คะแนน
๖.  รายละเอียด กำหนดการสอบดังนี้
            ๖.๑  เปิดรับสมัคร ๒๙ ม.ค. ๕๖ โดยให้ นขต.ทบ. รวบรวมใบสมัครสอบฯ และหลักฐานส่งถึง ยศ.ทบ. ภายใน ๑๕ ก.พ. ๕๖ โดยสรุปลงในบัญชีรายชื่อผู้สมัครสอบฯ ตามสิ่งทีส่งมาด้วย พร้อมส่งแผ่นบันทึกข้อมูล ( แผ่นซีดี ) ใช้โปรแกรม EXCELL บันทึกรายชื่อ และ ข้อมูลผู้สมัคร โดยให้ปฏิบัติตามคำชี้แจงฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมทั้งให้บรรจุหลักฐานการสมัครสอบของกำลังพลของหน่วยลงในซองสีน้ำตาล จำนวน ๑ นาย ต่อ ๑ ซอง เพื่อป้องกันการสูญหายของเอกสาร
            ๖.๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ และรับบัตรประจำตัวสอบ กระทำก่อน ๘ มี.ค. ๕๖ โดยก่อนหน้าวันประกาศฯ จะลงประกาศใน WWW.ATC-RTA.COM ผู้สมัครรายใดไม่มีปัญหาในด้านการส่งหลักฐานและคุณวุฒิ จะแจ้งให้ผู้แทน นขต.ทบ. มารับบัตรประจำตัวสอบ ณ ยศ.ทบ. เพื่อนำไปแจกจ่ายผู้สมัครให้ถึงหน่วยต้นสังกัดผู้สมัครที่มีปัญหาทั้งหลักฐานไม่ครบ ถูกตัดสิทธิ์ตำแหน่ง รวมทั้งถูกตัดสิทธิ์การสอบสามารถทักท้วงได้ภายใน ๕ วัน หลังจากนั้นถือว่าผลการพิจารณาได้ข้อยุติ
            ๖.๓  สอบคัดเลือกภาควิชาการ ใน ๒๔ มี.ค. ๕๖ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( บางเขน )
            ๖.๔  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาควิชาการ ใน ๑๐ เม.ย. ๕๖
            ๖.๕  สอบสัมภาษณ์ ทดสอบร่างกายใน ๑๒ เม.ย. ๕๖
            ๖.๖  ประกาศผลสอบรอบสุดท้ายใน ๒๖ เม.ย. ๕๖
            ๖.๗  เลือกตำแหน่งบรรจุใน ๒๙ เม.ย. ๕๖

ขอบคุณที่มา  กรมยุทธศึกษาทหารบก  http://www.radd-atc.com/aticle2.html
            

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบสัสดี ยศ.ทบ.


ขอบเขตเนื้อหาวิชาสอบสัสดี ยศ.ทบ.

การสอบเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร คุณวุฒิปริญาฯ ของกรมยุทธศึกษาทหารบก ( ยศ.ทบ.) ขอบเขตและเนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ได้แก่

๑. วิชาสายงานสัสดี
         ๑.๑ วิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ขอบเขต พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ออกตามความใน พรบ.รับราชการทหาร ฯ ทุกฉบับ
         ๑.๒ ให้ใช้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี คำสั่ง ๑๑๗๓/๒๙
         ๑.๓ คำสั่งกองทัพบกที่ ๒๙ ว่าด้วยการดำเนินการตรวจเลือกฯ
         ๑.๔ บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบอันเกี่ยวกับ พ...รับราชการทหาร พ.. ๒๔๙๗
         ๑.๕ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.. ๒๕๑๕
          ๑.๖ ประกาศของคณะปฏิวัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ พ...รับราชการทหารฯ

๒. วิชาความรู้ทั่วไป  วิชาละ ๑๐๐ คะแนน รวม ๔๐๐ คะแนน
         ๒.๑.วิชาภาษาไทย พื้นฐานความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         ๒.๒.วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
        ๓.๓.ศาสนาศีลธรรม ที่กำหนดในหลักสูตร นายสิบชั้นอาวุโส ของ ทบ.
        ๔.๔.ความรู้รอบตัว ขอบเขตสถาณการปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ชาติไทย

๓. ทดสอบสมรรถภาพ ทางร่างกาย   ๒๐๐ คะแนน


การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

                          แนวทางรับราชการของนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบกนั้น มิได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเหมือนกับแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร อย่างไรก็ตาม ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของกองทัพบกมีความห่วงใย และได้พยายามสนับสนุนให้พวกท่านทั้งหลายได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยกองทัพบกได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง เพื่อเป็นการพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ ตลอดจนลดภาระของกำลังพลในการเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ตั้งหรือมีโอกาสศึกษาให้ใกล้เคียงกับหน่วยที่ตั้งมากที่สุด พร้อมทั้งจ่ายค่าบำรุงการศึกษาน้อยลงซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ ดำเนินการปรับแก้รายละเอียดของคุณวุฒิที่ระบุท้ายอัตราของหน่วยต่าง ๆ เพื่อบรรจุคุณวุฒิของหลักสูตรดังกล่าวให้ใช้ในการสอบเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปีของกองทัพบก ทั้งนี้ กองทัพบกมีนโยบายให้ข้าราชการศึกษาเพิ่มเติมสูงขึ้นอีกหนึ่งระดับ หากนายทหารประทวนท่านใดยังไม่ได้กำหนดแนวทางศึกษาเพิ่มเติมและต้องการคำแนะนำเพื่อให้สอดคล้องกับโอกาสในการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร สามารถขอคำแนะนำได้ที่ศูนย์การศึกษาของกองทัพบก ทั้ง ๑๖ แห่ง ทั้งประเทศ
                          ห้วงของการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๖ ของกองทัพบก ใกล้เข้ามาอีกวาระหนึ่ง กรมยุทธศึกษาทหารบกได้มีหนังสือแจ้งเตือนหน่วยต่าง ๆ จนถึงหน่วยระดับกองพันเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐานสมัครสอบของนายทหารประทวนที่มีความประสงค์ต้องการสอบคัดเลือกประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งกรมยุทธศึกษาทหารบกมีความห่วงใยถึงนายทหารประทวนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นปีแรก กล่าวคือ รับราชการเป็นนายทหารประทวนมาระยะเวลา ๖ ปี ก่อนถึงวันทำการสอบคัดเลือกฯ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ยึดถือการปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ. ที่ ๔๓๖/๒๕๓๗ ลง ๒๗ ก.. ๓๗ เรื่อง การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยกำหนดให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานต่อหน่วยต้นสังกัดเท่านั้น จากนั้นให้หน่วยต้นสังกัดรับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน แล้วส่งหลักฐานพร้อมใบสมัครตามสายการบังคับบัญชาถึงระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเพื่อส่งให้ ยศ.ทบ.ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งหลักฐานสำคัญประกอบด้วย
          - ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ
          - รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
         - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดามารดา
         - สำเนาคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกและสำเนาคำสั่งเลื่อนยศครั้งสุดท้าย
         - สำเนาใบปริญญาบัตร หากเป็นใบรับรองจะต้องมีข้อความว่าสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้วหรือเป็นปริญญาบัตร จากต่างประเทศต้องมีคำแปลไว้ด้วย
        - สำเนาผลการศึกษา (ทรานสคริปต์)ฉบับภาษาไทย (จะต้องมีหลักฐานทุกคน) สำเนาหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปศึกษา และหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจาก ยศ.ทบ.ทุกระดับการศึกษาจนถึงระดัปริญญาตรี
        -ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ทหารประจำการ(ฉบับจริง ไม่เกิน ๓ เดือน)
        - หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บังคับกองพันขึ้นไป (ฉบับจริง)
                        สำหรับคุณวุฒิการศึกษา และกลุ่มสายงานที่เลือกสอบคัดเลือกฯ ผู้สมัครสอบมีสิทธิ์เลือกกลุ่มสายงานในแตล่ ะประเภทเพื่อบรรจุเป็น นายทหารสัญญาบัตรได้เพียง ๑ กลุ่มสายงาน โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิสาขาวิชาตรงตามที่กำหนดในท้ายตำแหน่งที่เปิดสอบฯ ประจำปี ๒๕๕๖ แต่ละประเภทสายงานและกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องลงในใบสมัครสอบคัดเลือกฯ โดยเฉพาะคุณวุฒิการศึกษาและสาขาวิชาให้ยึดถือในใบระเบียนแสดงผลการศึกษารายวิชาเป็นหลัก สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือคุณวุฒิใกล้เคียงจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ ทั้งนี้ในการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติของนายทหารประทวนทุกรายอีกครั้งว่าถูกต้องตรงตามที่กองทัพบกประกาศสอบหรือไม่ คุณวุฒิใดที่ไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะใกล้เคียงกับที่กองทัพบกกำหนด หากผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ พิจารณาว่าเป็นคุณวุฒิตรง ต้องมีหลักฐานที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนรับรองไว้ ซึ่งผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์    สำนักงานข้าราชการพลเรือน      http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/  และกองควบคุมคุณวุฒิ กรมสารบรรณทหารบก   http://agdept.rta.mi.th/kcv/
                   ประการต่อไป ขอกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ เกี่ยวกับการคิดเวลารับราชการ เนื่องจากมีนายทหารประทวนบางนายเข้าใจคลาดเคลื่อน จึงขอทำความเข้าใจว่าเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุ หรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรก แล้วแต่กรณีครบ ๖ ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก ซึ่งวันที่เริ่มนับเวลารับราชการผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องรับเงินเดือนระดับ ป.๑ สำหรับการคิดเวลารับราชการเพื่อสิทธิประโยชน์การคิดบำเหน็จ บำนาญ นั้นเป็นคนละหลักเกณฑ์กัน ความห่วงใยอีกประการหนึ่งต่อนายทหารประทวนที่สำเร็จการศึกษาในต้นปี๒๕๕๖ มีแนวโน้มว่าจะได้รับหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบกไม่ทันต่อการยื่นเป็นหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือกฯเนื่องจากการดำเนินการจะต้องเสนอเรื่องตามสายการบังคับบัญชาจนถึงกรมยุทธศึกษาทหารบก ทั้งนี้กรมยุทธศึกษาทหารบกพร้อมให้ความช่วยเหลือนายทหารประทวนที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยขอให้ติดต่อเป็นรายบุคคลได้โดยตรงได้ที่แผนกการศึกษาในประเทศ ยศ.ทบ.การกำหนดจำนวนอัตรา และคุณวุฒิการศึกษาที่เปิดสอบคัดเลือกฯ ในแต่ละปี นั้น กองทัพบกโดยกรมยุทธศึกษาทหารบก จะดำเนินการสำรวจข้อมูลของนายทหารประทวนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากหน่วยต่าง ๆ ทั่วกองทัพบกแล้วส่งให้กรมกำลังพลทหารบก ในขณะเดียวกันหน่วยต่าง ๆ จะเสนอความต้องการบรรจุนายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่งที่ว่างการบรรจุของหน่วยไปที่กรมกำลังพลทหารบก หลังจากนั้นกรมกำลังพลทหารบกจะทำข้อพิจารณาโดยยึดถือนโยบายจัดหากำลังพล และงบประมาณในการบรรจุนายทหารสัญญาบัตร เพื่อขออนุมัติจำนวนอัตรา คุณวุฒิการศึกษา เพศข้อจำกัดอื่น ๆ ตามความต้องการและประโยชน์ของกองทัพบก เมื่อกองทัพบกอนุมัติแล้วกรมกำลังพลทหารบกจะแจ้งเรื่องให้กรมยุทธศึกษาทหารบกดำเนินการต่อไป ทั้งนี้กำหนดจำนวนอัตราที่จะเปิดสอบคัดเลือกฯ ประจำปี ๕๖ อยู่ในระหว่างที่กรมกำลังพลทหารบกขออนุมัติจากกองทัพบกคาดว่ากรมยุทธศึกษาทหารบกจะได้รับเรื่องจากกรมกำลังพลทหารบกประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงนายทหารประทวนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ ในเรื่องของระยะเวลาส่งเอกสารการสมัครจะน้อยลง กรมยุทธศึกษาทหารบก จึงขอให้เตรียมความพร้อมของเอกสารดังกล่าวไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะหลักฐานตอบรับการบันทึกผลการศึกษาจากกรมยุทธศึกษาทหารบก หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันขึ้ไปและรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) เพื่อบรรเทาปัญหาส่งเอกสารไม่ทันเวลาการเตรียมตัวในการสอบคัดเลือกฯ นายทหารประทวนที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ จะต้องทราบก่อนว่าตนเองมีคุณวุฒิปริญญาตรีอะไร สาขาไหนจึงจะสามารถเตรียมตัวทบทวนวิชาการ โดยจะกล่าวถึงกรอบการทบทวนวิชาการตามกลุ่มสายงาน ดังนี้

วิชาความรู้ทั่วไป  วิชาละ ๑๐๐ คะแนน รวม ๔๐๐ คะแนน
       ๑. วิชาภาษาไทย พื้นฐานความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       ๒. วิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐานความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
       ๓. ศาสนาศีลธรรม ที่กำหนดในหลักสูตร นายสิบชั้นอาวุโส ของ ทบ.
       ๔. ความรู้รอบตัว ขอบเขตสถาณการปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง ประวัติศาสตร์ชาติไทย สอบเฉพาะสายงาน     ( ๔๐๐ คะแนน )

กลุ่มสายงานทั่วไป
            ทบทวนวิชาทหาร ขอบเขตยึดถือตามหนังสือที่ใช้อบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กองทัพบก ประจำปี ๒๕๕๓ ที่จัดทำโดยกรมยุทธศึกษาทหารบก หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าหนังสือเล่มพราง ซึ่งมีจำหน่ายที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ในราคาเล่มละ ๔๐๐ บาท

กลุ่มสายงานสัสดี
             ทบทวนวิชากฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ขอบเขต พ...รับราชการทหาร พ.. ๒๔๙๗ และแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่ออกตามความใน พ...รับราชการทหารฯ ทุกฉบับ, คำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ลง ๒๕ ธ.. ๒๘ เรื่อง ให้ใช้คำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสัสดี พ.. ๒๕๒๙, คำสั่ง ทบ.ที่ ๒๙/๒๕๑๗ ลง ๒๔ ม.. ๑๗ เรื่อง การดำเนินการเรียกและการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ,บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยในระเบียบอันเกี่ยวกับ พ...รับราชการทหาร พ.. ๒๔๙๗ ,  ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยการเตรียมพล พ.. ๒๕๑๕, ประกาศของคณะปฏิวัติและพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับ พ...รับราชการทหารฯพ.. ๒๔๙๗

กลุ่มสายงานการทหารสารวัตร
                 ทบทวนวิชากฎหมายที่มีโทษทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายอาญาทหาร, วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ พรบ.ธรรมนูญศาลทหาร, วิชากฎหมายทหาร ตามกฎหมายเกี่ยวกับการรับราชการทหารวินัยทหาร กฎอัยการศึก การจัด กห., วิชาแบบธรรมเนียมทหาร ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยทหารสารวัตรและการจัดการทางคดี, วิชาการสืบสวนสอบสวน เกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน คดีอาญา และการสืบสวน ข้อเท็จจริง

กลุ่มสายงานการเงิน 
              ทบทวนวิชาทหารการเงินขอบเขต ประมวลวินัยทหาร ภาคที่ ๒ บทที่ ๑. พ...การจ่ายเงินเดือน เงินปีบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน,  พ...เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ...เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คู่มือแนวทางการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยใน ทบ.ตามผังบัญชีมาตรฐาน Version 27.4 และ Version 28และที่แก้ไขเพิ่มเติม
            ดังนั้น ผู้สมัครสอบคัดเลือกทุกท่านควรวางแผนการทบทวนวิชาการ โดยใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับท่านที่มีการเตรียมตัวถึงพร้อมสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านโชคดีด้วยความเพียรแห่งตัวท่าน ทั้งนี้ กรมยุทธศึกษาทหารบกขอยืนยันว่าการดำเนินการสอบคัดเลือกฯทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเอง และหากพบว่ามีผู้หลอกเรียกเก็บเงิน รวมทั้งผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นค่าดำเนินการช่วยเหลือฝากบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนนโยบายกองทัพบก และทำให้กองทัพบกเสื่อมเสียชื่อเสียงโปรดแจ้ง กรมยุทธศึกษาทหารบกเพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับการสอบคัดเลือกฯ ประจำปี ๒๕๕๖
กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้วางแผนกำหนดการสอบคัดเลือกฯ ไว้ดังนี้

- เดือนมกราคม ๕๖ จัดส่งประกาศ และคำแนะนำการสอบคัดเลือกฯ และรับสมัครสอบคัดเลือกฯ 
- เดือนกุมภาพันธ์ ๕๖  ตรวจหลักฐานใบสมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือก
- เดือนมีนาคม ๕๖ สอบภาควิชาการ  (  ๒๔ มี.ค. ๕๖ ) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์( บางเขน )
- เดือนเมษายน ๕๖ ประกาศผลสอบภาควิชาการ สอบสัมภาษณ์ ทดสอบร่างกาย และประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย และเลือกตำแหน่งบรรจุ
(ขอขอบคุณ  ที่มา: กรมยุทธศึกษาทหารบก)  http://www.radd-atc.com/aticle2.html
 เนื้อหาบางส่วนถูกปรับปรุงขึ้นเพื่อความทันสมัย ผู้เผยแพร่ไม่มีเจตนาที่จะบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการแต่อย่างใดวันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

สอบ ยศ.ทบ. คุณวุฒิปริญญาฯ วิชา ภาษาไทย

สวัสดี    ชาว NCO ทุกท่านครับ


                      ตลอด เกือบ ๑ ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ ผ่านสนามสอบ จอหงวน มาได้ (อิ อิ) รู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะเริ่่่มหันหลังให้ทุกอย่าง เพราะคิดว่าคงไม่จำเป็นที่จะต้องมารื้อฟื้นอะไรแบบนี้ให้หนัก สมอง อีก..แต่ คิด ๆ ดู แล้วเราน่าจะคิดอะไรผิดไปหรือเปล่า?   รู้สึกว่ายิ่งห่างตำรามากเท่าไร สมองมันยิ่งตื้อ เท่านั้น นะ.....สงสัยเราคงแก่ แล้วมั้ง.....งั้นคงต้องลับสมองไป เรื่อย ๆ มันจะได้ไม่ทู่

                      ตอนเป็นเด็ก นี่ความจำมันดี น่ะ แต่พอโตมาสักหน่อย มันมีอะไรให้คิดมาก ก็เลยไม่ค่อยจำ เรียนไปลืมไป ที่จดเอาไว้ ก็ไม่เคยได้เอามันออกมาอ่าน  เฮ้อ...คนหนอคน...อะไรมันช่างวกวน วุ่นวายเพียงนี้ อายุ จะ ๓๐ ยังต้องมานั่งท่อง ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่ง คิดแล้วมัน ก็ขำ ๆ ดีน่ะ จะอะไรอีกหล่ะครับ ถ้าไม่ใช่ อยาก จะเป็นนั่นเป็นนี่ อยากได้โน่นได้นี่ กิเลส คน น่ะ....มันสั่งคนได้ทุกอย่างจริง ๆ

                      สมัยเรียน ม.ปลาย วิชาภาษาไทย เนี่ยจะเรียนภาคบ่ายกัน  ทานข้าวเสร็จนี่่ ง่วง มาก ๆ เลยอาจารย์ สอนภาษาไทย น่าจะเหมือนกัน ทุกโรงเรียน น่ะ...55 (ไม่อยาก บรรยาย) เรียนไป ละเมอ ไป ...สอบปลายภาคมา เฮ้ย!!! ได้ เกรด ๓ ว่ะ..เออ..แค่นี้ก็พอใจแล้ว...ฮา ฮา ..แต่พอถามว่าได้อะไรมาบ้างตั้งแต่จบ.." คืนอาจารย์หมดแล้ว" ...เฮ้ย !! ไม่ได้คืน แต่เรา ไม่ได้เอามาเลยต่างหากเล่า....

                      สารภาพเลย ก็ได้ ตั้งแต่ีเรียนมา " ไก่ จิก เด็ก ตาย " มันไม่เคยอยู่ในหัวผมเลย จนตอนจะมาสอบ ยศ.ทบ. นี่แหละครับ เข้าห้องสอบปีแรก มึนเลย.. การผันวรรณยุกต์ ..มาจากใหน?? มาได้อย่างไร? ใครเป็นคนออกข้อสอบ?? เริ่มต่อต้านความคิดของคนอื่น คิดแต่ว่า ไม่ควรที่จะออกข้อสอบแบบนี้ เพราะแบบนี้มันเด็ก ไป ...ตอนนี้ "ผมรับราชการแล้วน่ะ ผมมียศแล้วด้วย...ยศ ผมน่ะ ตั้งสิบเอก แน่ะ" ๕๕๕

                     แต่พอมาคิด ๆ อีกที คนที่เขาคิดแบบเรา เขาสอบมาหลายปีแล้วน่ะ เขาก็ยังไม่สำเร็จเสียที เราจะคิดแบบเขาหรือจะคิดแบบอื่น ที่เราคิดไม่ถึง...ในใจแล้วคิดลึก ๆว่า คนออกข้อสอบเขาต้องมีเป้าประสงค์ อะไรสักอย่างเป็นแน่...เพราะการจะเปลี่ยนใครได้ ขั้นแรกเราต้องเปลี่ยนที่ความคิดเขาก่อน..เอาเถอะ ยังไงเราก็อยากจะทำให้มันได้ ลองฝืนตัวเองบ้าง ..เผื่ออะไร ๆ จะดีขึ้น

                     แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.วิชาภาษาไทย เก่า ๆ หยิบขึ้นมา ลองวิเคราะห์ ดูว่าแต่ละปีเขาออกเรื่องอะไรบ้าง แล้วก็ไปเจาะ ไปเน้น ไปอ่าน ไปท่อง ข้อสอบ ข้อใหนมันยากที่สุด ที่คนทำไม่ได้่ ..ข้อนั้นข้าขอ....เก็บทุกรายละเอียด..อ่านมาก ๆเข้ารู้สึกสนุก แฮะ ..ยิ่งอ่านยิ่งมันส์ เหมือนได้กินกล้วยทอด เลย อิ อิ
         
                     คิด ๆ ดูแล้วเสียดายเวลาสมัยเรียน มัธยม เอาแต่ดีดกีตาร์ร้องเพลง ร๊อคแอนด์โรล ไม่ได้สนใจภาษาของตัวเองเลย สุดท้ายก็ต้องมานั่งอ่าน นั่งทบทวน มันเอาตอนแก่ ...สมควร..แล้วเนอะ..เอาเหอะถึงอย่างไร ข้อสอบ ยศ.ทบ.มันก็ไม่ได้ ยากเย็น จน คนเคยอวดฉลาดอย่างเรา เข้าใจหรอก..เราหลาย ๆ คน อยากให้คนอื่น เปลี่ยน สิ่งต่าง ๆ เพื่อมาให้ตรงกับความคิดเรา ..แต่เคยคิดใหม? ว่าความคิดของเรามันช่างแคบเหลือเกิน จนไม่เหลือ ช่องว่างเล็ก ๆ ให้อะไรมาเติม มันได้อีก.......


"   ก่อนที่เราคิดอยากจะเปลี่ยนโลก เรามาเปลี่ยนตัวเองก่อนดีใหม? ทหารหาญ "
                   

สอบ ยศ.ทบ. ศาสนาศีลธรรม


สวัสดี พี่ ๆ น้อง ๆ ชาว NCO อีกครั้งครับ

                              วิชาศาสนาและศีลธรรม เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ ใช้ สอบ ยศ.ทบ.คุณวุฒิปริญาฯ ส่วนเนื้้อหานั้น ครอบคลุม หลักสูตร นายสิบชั้นต้น นายสิบอาวุโส  พุทธประวัติ และศาสนพิธี ส่วนศาสนาอื่น ๆ อาจมีบ้างเช่น คริสต์ อิสลาม แต่เนื้อหาก็ไม่มากนัก
                           
                              ในแต่ละปี ข้อสอบ ยศ.ทบ.ก็จะออก ข้อสอบ แนว วนเวียน ไปเรื่อย ๆ  บางท่านสอบมาหลายปี ไม่ประสบความสำเร็จสักที เพราะมัวแต่วิ่งตามข้อสอบ ฉะนั้น เราควรจะเน้นไปที่เนื้อหาหลัก ซึ่ง ข้อสอบ ยศ.ทบ.ก็จะออก ไม่เกินขอบเขต นี้อยู่แล้ว เพียงแต่เรา ต้อง..ขยัน อ่าน.. ขยัน ท่อง... ขยัน จำ... ขยัน คิด... ขยัน สนทนา... และ ขยันปฏิบัติ..... มันจะเป็นวงรอบแห่งการศึกษา ที่แท้จริง และ ก็ตรงกับวัตุประสงค์ ของกองทัพบก ที่ต้องการ บุคลากร ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มาเป็น ผู้นำ

                               หลักธรรม ที่ใช้ออกข้อสอบ ก็เกี่ยว กับหลักการ ครองตน ครองคน และ ครองงาน เราจะครองตนอย่างไรให้เป็นที่นับถือ ของสังคม เราจะครองคนอย่างไร ให้เกิดความศรัทธาและความไว้วางใจ และ เราจะมีวิธีการอย่างไร ที่จะทำให้งานนั้น สำเร็จ ลุล่วง ไปด้วยดี ซึ่งคำสอน ของพระพุทธองค์นั้นครอบคลุม ทุกอย่างอยู่แล้ว แนวข้อสอบ ยศ.ทบ.ก็จะเป็นแนว ๆ นี้

                               ในส่วนตัว ผมเองนั้น ผมชื่นชอบในการอ่าน และศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนา เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว พอจะหยิบ จะอ่าน จะจำ เรื่องอะไร มันก็ ซึมซาบ ไปหมด อ่านมาก ๆ เข้า อยากออกบวชเลยก็มี ...(ฮา ) แต่ไม่เป็นไรครับ คนเราเพราะกรรมเก่า ที่เราสร้าง หรือ กรรมใหม่ ที่ใครก่อ ล้วน..ติดตามพวกเรา ไป ไม่สิ้นสุด จนกว่าเราจะหยุดวงล้อแห่งกรรมนั้นได้ ดังนั้น เราควรเป็นมนุษย์ ที่ประเสริฐ(เกือบสุด) เถอะครับ ทำให้เต็มกำลัง เราจะพบว่า เราก็ คนดี คนหนึ่ง แหละว่ะ??...." ถ้ากองทัพบก ไม่ต้องการคนดี มีฝีมือ อย่างข้า แล้วเขาจะเอาใคร??" (ฮา)

                               อิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ ความพอใจที่อยากจะขวนขวาย, วิริยะ ความตั้งใจที่จะพากเพียร, จิตตะ ความมุ่งมันเอาใจใส่ และ วิมังสา ความสนใจไฝ่รู้ อยู่เนืองนิจ...ทำไปเรื่อยๆ สักวันต้องประสบความสำเร็จ แน่นอนครับ แล้วถามว่า ตอนนี้ ท่านได้ลงมือ ทำหรือยัง?? หากยังทำไม่ได้ หรือ ยังไม่ได้ลงมือทำ ..."เราจะเป็นได้ก็แค่คนที่มีหัวใจธรรมดา ๆ ที่มีแต่ความปรารถนา แต่ไม่มีความกล้าที่จะฝ่าฟัน" "จงอย่ามีแต่ความอยาก แต่ จงมีแต่ความพยาม" ( ผมสอนตัวเองมาตลอด) เวลาขี้เกียจอ่านหนังสือ อิ อิ

                             คนเรานี่บอกกันมันง่ายไปเนอะ..ใครๆ ก็พูดได้ แต่ใครบ้างล่ะจะทำได้บ้าง..มองดูคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเขาสิครับ เขาใช้ชีวิตอย่างไร หากเราอยากจะเป็นแบบนั้นบ้าง เราควรจะเริ่มมันซะตอนนี้เลย ...ไม่ต้องรอพรุ่งนี้..


                    " ไม่มีใคร ไปได้ไกล กว่าความคิด ของตัวเองหรอกครับ" คริ คริ                             
   
                           

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สอบ ยศ.ทบ. ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ไม่ยาก...อย่างที่คิด..อิ อิ

               สวัสดีครับ ชาว NCO หลายคนคงเบื่อภาษาอังกฤษมาก ๆ จนไม่อยากจะอ่านจะทบทวน แต่ถึงเราจะไม่ชอบ มันยังไง สุดท้ายก็ต้องเจอมันอยู่ดีในห้องสอบ..555   แนวข้อสอบ ยศ.ทบ. ก็เช่นกันครับ โดยเฉพาะเรื่อง tense นี่ขอบอก ออกแน่นอน ..สมัยผมเรียน ม.ปลาย โคตรเบื่อเลยภาษาอังกฤษ อาจารย์ก็ดุ แถม สอนอะไรก็ไม่รู้เรื่อง...(คิดไปเอง) ก็เลยไม่สนใจ...สุดท้าย...เราก็ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ไง..ตรงหน้าเว็บนี้ เพื่อจะทำการทบทวนมันอีกครั้ง ไม่อยากบอกตัวเองว่า..สมน้ำหน้า..กรู 555...

             ปัจจุบัน สื่อการเรียนการสอนนั้นเข้าถึงได้ง่ายมาก หากเรารู้จัก เลือก รู้จัก ค้นหา สมัยผมเริ่มทบทวนบทเรียน ผมก็ใช้ห้องสมุดบ้าง อินเตอร์เน็ตบ้าง แต่ส่วนใหญ่ เข้าเน็ตทีไร ไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนหรอกครับ on face เอย twitter เอย ที่สำคัญ ดูคลิป นี่แหละ ตัวการเลย ดูทีไรทำเสียวทุกที อิ อิ...

              ผมจึงลองค้นหา บทเรียนออนไลน์ ที่พอจะใกล้เคียง กับแนวข้อสอบ ของ ยศ.ทบ. บ้างที่มีอยู่ทั่วไปตามอินเตอร์เน็ต ผมคิดว่า นี่แหละใช่เลย มีพร้อมให้เราแทบทุกอย่าง แถมเราสามารถ ใช้มันได้ทุกที่ Anywhere ทุกเวลา  Anytime  (ขออวดภาษาประจิตหน่อย ) ว่างเมื่อไหร่จัดเลย ตามแต่จะสะดวก    ว่า ๆ ไปแล้วเหมือนเราจ้างอาจารย์มาสอนพิเศษเป็นการส่วนตัว เลยแหละ ที่สำคัญไม่ต้องเสียตังค์  ไม่ต้องนั่งเบียด..ครับ 

             ในเว็บไซต์  http://www.youtube.com/   มีเยอะมาก อยากเรียนเรื่องอะไร Search ได้เลยครูบาอาจารย์เลือกเอาครับ จะเอาสวย เอาหล่อ มีสาระพัด  หากไม่อยากดูวีดีโอ  ก็ให้ อาจารย์ Google https://www.google.co.th/ ไงครับช่วย บทเรียนออนไลน์  แบบทดสอบออนไลน์ อ่านมันเข้าไป 

              ที่ผมจะแนะนำในวันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับ ต้องการข้อมูลมากกว่านี้ ก็ไปหาเอาเอง 555 (ใจดำ) ?????
                            
              สมัยผมทบทวนก็อาศัย อาจารย์ Orm อาจารย์คนสวย นี่แหละครับ เป็น ติวเตอร์ ให้..ปัจจุบันยังไม่เคยเห็นหน้า อาจารย์เลย ครับ 555...
              
               สำหรับแบบทดสอบออนไลน์ ที่ผมรวบรวมไว้ให้นั้น ผมได้มาจาก การแยกข้อสอบ ของ ยศ.ทบ. หลาย ๆ ปี ออกเป็นเรื่อง ๆ แล้วก็เน้นไปที่บทเรียนตรงนั้นเลยครับ..หลายคน ไม่รู้จะเริ่มอ่าน หรือ ทบทวน ภาษาอังกฤษ จากตรงใหนก่อน? สำหรับผม เน้นที่การทำข้อสอบ ให้เยอะ ๆ ...เรื่องใหนเรายังไม่เชี่ยวชาญ ยังไม่มั่นใจ ก็ ค่อยไปอ่านทบทวนอีกที และ ก็ลองทดสอบความรู้ตัวเองด้วย แบบทดสอบออนไลน์ นี่แหละครับ...ทำครั้งแรก..ไม่ผ่าน กลับ ไปอ่านเนื้อเรื่องใหม่..แล้วกลับมาทดสอบ อีกครั้ง ทำอย่างนี้หลาย ๆ รอบ รับรอง...ประสบความสำเร็จแน่นอนครับ
                   ถ้าหากการเีรียนอย่างว่ามันน่าเบื่อ เราสามารถศึกษาผ่านบทเพลง หรือเรียน ผ่านรายการโทรทัศน์ ก็สนุก ดีน่ะ แถมได้ความรู้อีกด้วย รายการที่ผมชอบดู ก็มี รายการ english breakfast ทาง ทีวีไทย ...สนุก แุถม ได้ความรู้ ด้วยครับ...หากเราไม่มีโอกาสได้ดูรายการสด เราก็สามารถ เข้าไปดูย้อนหลังได้ครับ                       
                 
                 
                 เพื่อเป็นการฝึกภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วอย่างสม่ำเสมอ ผมใช้เวลา ในช่วงการอ่านข่าวประจำวันผ่านหน้าเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็นภาษาไทย..ลอง เข้าไปอ่าน เว็บฯ ภาษาอังกฤษบ้าง ที่ผมอ่านเป็นประจำคือ บางกอกโพสต์  http://www.bangkokpost.com/   อ่านให้ได้วันล่ะหนึ่งคอลัมภ์ น่ะครับ อ่านทุกวัน พอถึงวันที่จะต้องชี้อนาคต..55  เราจะได้ อ่าน แปล ได้ คล่องแคล่วว่องไว ทำข้อสอบ ยศ.ทบ. ได้ทัน และได้คะแนน เยอะ ๆ ไงครับ...
                   


                                      " ไม่ว่าคุณจะคิดว่าทำได้   หรือคิดว่าทำไม่ได้  
                                                 คุณก็ถูกต้องท้้งสองทาง"

                                                                                - - - เฮนรี่   ฟอร์ด - - -